O Projektu

Ukratko o projektu

Uzgoj, prikupljanje i prerada bilja je u programskoj oblasti veoma prisutna, ali nije dovoljno razvijena i organizovana. Pojedinci i preduzeća su uglavnom orjentisani na uzgoj, prikupljanje i sušenje ljekovitog i drugog bilja. U ovom cijelom regionu obuhvata projekta, preduzeća i pojedinci se suočavaju sa sličnim i istim problemima: nedostatak organizovanih preduzeća, klastera i kooperativa, nedostatak spečifičnog znanja, nedostatak odgovarajućih labaratorija i centralnog informacionog sistema.

Projekat će biti usmjeren na identifikovanje problema kroz edukativne programe sa savjetodavnim uslugama za poslovne razvojne organizacije (udruženja) i preduzeća/pojedince i sve ih zajedno povezati kroz inovativni model e-platforme klastera koji će služiti kao primjer drugima. Upoznatost i informisanost će biti podignuta kroz marketinške i informacione aktivnosti svih 5 partnera iz sve 3 zemlje koji će sinhronizovano raditi na razvoju, primjeni, finansiranju i unapređenju kako bi se maksimizirao uticaj projekta.

Glavni cilj projekta

Jačanje organizacija koje pružaju podršku biznisu i jačanje istraživačkih institucija koje su takođe podrška biznisu; savjetodavne usluge sa pristup preduzeća tržištu i promocija prekograničnog klasera za sakupljače, uzgajivače i prerađivače bilja. Projektom će se mobilisati ovaj mikro sektor u sve 3 zemlje čime će se inicirati saradnja koja će biti javna i transparentna.

Očekivani rezultati projekta

Razvijen 1 prekogranični inovativni model e-platforme klastera koji će služiti kao primjer drugima organizovan, obučene 4 organizacije za podršku biznisa, obučena minimum 22 preduzeća i opremljene 2 istraživačke i prerađivačke jedinice (institut i labaratorija).

Pored korisnika u vidu organizacija za podršku biznisa (NVO i istraživačka institucija), glavna ciljna grupa projekta su preduzeća u oblasti prerade bilja.

Cilj je da se uključena preduzeća mobilišu za buduću prekograničnu saradnju i da im se omogući razmjena znanja, kapaciteta i proizvoda na širem području.

Projektom se, dakle, želi razviti inovativni model e-platforme klastera koji će služiti kao primjer drugima (po modelu B2B), e-učenje i funkcionalna podrška. Naučno-istraživački kapaciteti i institucije za podršku preduzetništva će se osnažiti kako bi bolje i efikasnije pružali usluge malim preduzetnicima u sektoru proizvodnje i prerade začinskog, ljekovitog i mediteranskog bilja; tradicionalno u kontekstu podrške ženskom preduzetništvu. Opremiće se i 2 laboratorije za istraživanje i ispitivanje sirovine i biljnih proizvoda, a biće na raspolaganju korisnicima e-platforme iz sve tri zemlje.

Dugoročno najznačajniji efekat projekta će predstavljati planirane specijalizovane programe obuke (u malim grupama) i ciljane usluge pojedinačnog savjetovanja za ciljne grupe – trenere i preduzetnike –iz sledećih oblasti:

  • Standardizacija proizvoda i internacionalizacija (prekogranična saradnja i izvoz)
  • Marketing i brendiranje
  • Prerada ljekovitog bilja
  • E-commerce (elektronska trgovina) i B2B (business-to-business)
  • Klasteri
  • Mogućnosti finansiranja iz EU i drugih fondova

U okviru planiranih obuka predviđene i dvije studijske posjete zemljama EU gdje su razvili ovaj sektor na najviši nivo – Provansa u Francuskoj (lavanda) i Bugarska (ruža) kao internacionalno prepoznati brendovi.